نرسيدم - 1392-07-26 20:09:00
به وقت کم محلــــــــــی.......... - 1392-02-24 09:25:00
اسراف کنندگان عاشـــــــــــق............... - 1392-02-24 09:06:00
احساس بــــــــــد........... - 1392-02-24 04:31:00
حالم بده...... - 1392-02-23 14:33:00
- 1392-02-23 09:11:00
دلم تنگشه............ - 1392-02-23 08:46:00
خاطرات6.................بهترین روزهای زندگیم - 1392-02-22 11:05:00
به خیالم.............. - 1392-02-22 10:09:00
صداتو میبوسم............ - 1392-02-20 19:25:00
میم مالکیت.............. - 1392-02-20 19:22:00
اگر نفسی در سینه است............... - 1392-02-20 12:13:00
وفادار............... - 1392-02-20 12:06:00
عشقم علــــــــــــــی............. - 1387-02-19 15:34:00
احساس زیبا.......... - 1387-02-19 15:00:00
کنارم باش................. - 1392-02-19 10:08:00
میخواهمت............. - 1392-02-19 09:57:00
سجده گاه لب هایت................. - 1392-02-19 08:57:00
قــــــــول........... - 1392-02-19 08:47:00
از حالا منو تو مال همیم.............. - 1392-02-19 08:43:00
خاطرات5................................بهترین صدا برای بیدار شدن - 1392-02-18 08:27:00
چــــــــــــــــــرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - 1392-02-16 16:48:00
خیلی دوست دارم علی جــــــــــــــــــــونم........... - 1392-02-16 16:42:00
دلیل زنده ماندن................... - 1392-02-16 16:39:00
مرد که باشی............... - 1392-02-16 10:15:00
به تو تقدیم میکنم...............عشقم علـــــــــــــــی - 1387-02-16 10:04:00
من با تو خوشم.................. - 1392-02-16 10:01:00
خاطرات4...................کنترل علاقه - 1392-02-16 09:10:00
فقط به خاطر تو............ - 1392-02-15 13:21:00
تقدیــــــــــــــــــم به عشقم علی - 1387-02-15 13:17:00
هستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - 1392-02-15 13:16:00
همه چیز من............... - 1392-02-15 12:28:00
عشق یعنی..................... - 1392-02-15 12:20:00
مـــــــــــیدانی؟..................... - 1392-02-14 17:06:00
خاطرات 3..........روز سوم تا هفته ی اول - 1392-02-14 11:41:00
بوسه......... - 1392-02-14 09:25:00
حال هر روز من............ - 1392-02-14 09:16:00
زندگی............ - 1392-02-14 09:14:00
فقط باش........... - 1392-02-14 09:12:00
حس قشنگ............... - 1392-02-14 09:09:00
از دور................ - 1392-02-14 08:44:00
عشــــــــــــق - 1392-02-14 08:35:00
چه خـــــــــوب میشود............... - 1392-02-14 08:27:00
خدا را هم عاشق میکنــــــــــم............ - 1392-02-14 08:09:00
وفاداری..................... - 1392-02-13 15:51:00
حــــــــــس تازه.............. - 1392-02-13 15:46:00
خاطرات 2...............................روز دوم آشنایی - 1392-02-13 15:22:00
این روزهــــــــــــا - 1392-02-12 15:53:00
خاطرات1 ........................اشنايى منو عشقم عليرضا - 1392-02-12 13:20:00
آغوش تو - 1392-02-12 11:45:00